Živnostenský zákon - šiesta časť

Živnostenský zákon účinný od 1.1.2009 (zákon 455/1991 Zb.)

Pozor: Prezeráte staršiu podobu Živnostenského zákona. Prejdite na Živnostenský zákon účinný od 1.1.2010.

ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

HLAVA I
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 67
Pracovnoprávne vzťahy

Pracovnoprávne vzťahy medzi podnikateľom a jeho zamestnancami sa spravujú pracovnoprávnymi predpismi.

§ 68

Zrušený predpisom 231/1992 Zb. s účinnosťou od 1. 1. 1993

§ 69
Živnostenské spoločenstvá

(1) Živnostenské spoločenstvo (ďalej len "spoločenstvo") je združením43) podnikateľov v určitom odbore alebo odboroch živností na vymedzenom území.

(2) Spoločenstvá chránia a podporujú spoločné záujmy podnikateľov, ktorí sú ich členmi, a prispievajú k riadnemu prevádzkovaniu živností. Podávajú na vyžiadanie alebo z vlastnej iniciatívy Slovenskej živnostenskej komore návrhy, informácie a stanoviská o živnostiach v odbore svojej pôsobnosti.

§ 70

Podnikateľ, ktorý pripravuje mládež (učňov) na povolanie, je povinný sa spravovať osobitnými predpismi.44)

§ 71
Konanie vo veciach upravených týmto zákonom

(1) Konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa spravuje zákonom o správnom konaní (správny poriadok), 45) pokiaľ jednotlivé ustanovenia tohto zákona neustanovujú inak.

(2) Právoplatné rozhodnutia vo veciach upravených týmto zákonom sú preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov.

§ 71a

Zrušený predpisom 358/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. 10. 2007

§ 72

Zrušený predpisom 132/1994 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 1994

§ 73
Medzinárodné zmluvy

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak ustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov.

HLAVA II
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 74
Zachovanie doterajších oprávnení

(1) V podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou podľa tohto zákona, môžu fyzické a právnické osoby pokračovať po dobu jedného roka odo dňa, keď zákon nadobudne účinnosť, na základe oprávnenia na podnikateľskú činnosť alebo podnikateľského oprávnenia, ktoré získali pred jeho účinnosťou. Po uplynutí lehoty tieto oprávnenia zanikajú.

(2) Fyzické osoby, ktorým uplynutím lehoty podľa odseku 1 zanikne oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo voľnej alebo remeselnej živnosti, nadobúdajú súčasne živnostenské oprávnenie na tieto živnosti. Živnostenský list vydá živnostenský úrad v lehote ustanovenej v odseku 1.

(3) Fyzické osoby, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona majú oprávnenie na podnikateľskú činnosť vo viazanej alebo koncesovanej živnosti, predložia živnostenskému úradu v lehote 9 mesiacov od účinnosti tohto zákona doklady preukazujúce, že spĺňajú podmienky ustanovené zákonom alebo že ustanovili zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky. Za tohto predpokladu vydá živnostenský úrad v lehote 60 dní od predloženia dokladov živnostenský list alebo koncesnú listinu.

(4) Právnické osoby, ktoré majú ku dňu účinnosti zákona podnikateľské oprávnenie na činnosti, ktoré sú živnosťami, predložia živnostenskému úradu v lehote 9 mesiacov od účinnosti tohto zákona doklady preukazujúce, že ustanovili zodpovedného zástupcu, ktorý spĺňa podmienky podľa zákona. Za tohto predpokladu vydá živnostenský úrad v lehote 60 dní od predloženia dokladov živnostenský list alebo koncesnú listinu.

(5) Ak osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 živnostenskému úradu doklady nepredložia alebo nimi nepreukážu splnenie podmienok pre prevádzkovanie živnosti, živnostenské oprávnenie im nevznikne. Pri pochybnostiach rozhodne o tom, či sú podmienky prevádzkovania živnosti splnené, živnostenský úrad.

§ 75

(1) Žiadosti fyzických osôb o registráciu podnikateľskej činnosti, ktorá je živnosťou, podané podľa doterajších predpisov, o ktorých sa nerozhodlo pred účinnosťou tohto zákona, sa považujú za ohlásenie alebo za žiadosť o koncesiu.

(2) Žiadosti o oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti na činnosť, o ktorých sa nerozhodlo pred účinnosťou tohto zákona, sa podľa obsahu považujú za žiadosť o koncesiu alebo za ohlásenie viazanej živnosti. Príslušný orgán štátnej správy ich postúpi živnostenskému úradu a k žiadosti o koncesiu pripojí stanovisko ako podklad na rozhodnutie.

(3) Fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie, povolenie alebo preukaz spôsobilosti a pred účinnosťou tohto zákona nepožiadali o registráciu, pripoja ich k žiadosti o koncesiu alebo k ohláseniu viazanej živnosti. Pri rozhodovaní o koncesii nahrádzajú tieto doklady stanovisko príslušného orgánu štátnej správy.

§ 76

Živnosti, ktoré podľa osobitných predpisov môžu prevádzkovať organizácie, sú v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok oprávnené prevádzkovať aj fyzické osoby.

§ 77

Oprávnenie na podnikateľskú činnosť a podnikateľské oprávnenia na činnosti, ktoré nie sú živnosťami, zostávajú nedotknuté, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak.

§ 78

Zrušený predpisom 231/1992 Zb. s účinnosťou od 29. 5. 1992

§ 79
Likvidácia majetku pre predlženie

(1) Prekážkou prevádzkovania živnosti, ktorá vznikla pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, sa rozumie likvidácia majetku pre predlženie.47)

(2) Na likvidáciu majetku pre predlženie, ktorá sa vykonala pred 1. januárom 1990, sa neprihliada.

§ 80
Zrušovacie ustanovenia

Ku dňu účinnosti tohto zákona sa zrušuje:
1. zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb., okrem § 12a až 12e,
2. § 2 dekrétu prezidenta republiky č. 100/1945 Zb. o znárodnení baní a niektorých priemyselných podnikov v znení zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov,
3. § 4 zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyselných a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov,
4. § 3 zákona č. 115/1948 Zb. o znárodnení ďalších priemyselných a iných výrobných podnikov a závodov v potravinárskom odbore a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov tohto odboru v znení zákona č. 108/1950 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu,
5. § 3 zákona č. 120/1948 Zb. o znárodnení obchodných podnikov s 50 alebo viacerými činnými osobami,
6. § 1 ods. 2 zákona č. 121/1948 Zb. o znárodnení v stavebníctve v znení zákona č. 58/1951 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o znárodnení v stavebníctve,
7. § 3 zákona č. 123/1948 Zb. o znárodnení polygrafických podnikov,
8. § 8 zákona č. 124/1948 Zb. o znárodnení niektorých pohostinských a výčapníckych podnikov a ubytovacích zariadení.

Prechodné a zrušovacie ustanovenia
účinné od 1. júla 1994
§ 80a

(1) Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované.

(2) Podnikatelia, ktorí podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ktoré prestali byť živnosťami účinnosťou tohto zákona, sa považujú za podnikateľov, ktorí podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov48), ak súčasne spĺňajú požiadavky týchto predpisov.

(3) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 3 a § 11 ods. 1 a ods. 5 až 8 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. V rovnakej lehote zabezpečia splnenie ustanovenia § 17 ods. 3.

(4) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť očná optika vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona do 31. decembra 2000. Splnenie podmienok preukážu živnostenskému úradu.

§ 80b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 1998

Živnostenské oprávnenia na živnosti v oblasti telesnej kultúry získané do účinnosti tohto zákona zostávajú nedotknuté.

§ 80ba

(1) Živnostenské oprávnenie na živnosti v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi získané do 30. júna 2001 zostávajú zachované.

(2) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi vzniklo do 30. júna 2001, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona a osobitného zákona do 1. júla 2002.

80bb

Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť očná optika vzniklo od 1. septembra 2001 do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, upravia si svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona do 30. apríla 2002. Splnenie podmienok preukážu živnostenskému úradu.

80bc

Živnostenské oprávnenia na živnosť geodetické a kartografické činnosti získané do 31. októbra 2003 zostávajú zachované.

§ 80c

Zrušujú sa:

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 572/1991 Zb. o štátnej správe v živnostenskom podnikaní,

2. § 4 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii,

3. § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 50/1983 Zb. o čistení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív.

§ 80d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2001

(1) Živnostenské oprávnenia na činnosti, ktoré sú živnosťami podľa tohto zákona, zostávajú zachované.

(2) Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré podnikali na základe živnostenského oprávnenia v činnostiach, ktoré prestali byť živnosťami od 1. septembra 2001, považujú sa za podnikateľov, ktorí podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ak súčasne spĺňajú podmienky ustanovené v týchto predpisoch.

(3) Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred 1. septembrom 2001, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 2 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona.

§ 80e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2004

Živnostenské oprávnenia vydané na podnikanie so zbraňami a strelivom pred 1. januárom 2004 zostávajú zachované.

§ 80e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2004

Živnostenské oprávnenia, ktoré umožňujú poskytovanie právnych služieb za odmenu, zanikajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 80g

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskej únie uvedený v prílohe č. 5.

§ 80h
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2005

Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie na živnosť doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia alebo iné oprávnenie podľa osobitného predpisu vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2005.

§ 80i

(1) Živnostenské oprávnenia na prevádzkovanie pohrebísk, prevádzkovanie pohrebných služieb a prevádzkovanie krematórií vzniknuté podľa doterajších predpisov zostávajú zachované.

(2) Podnikateľ prevádzkujúci pohrebnú službu, pohrebisko alebo krematórium na základe živnostenského oprávnenia vzniknutého pred 1. novembrom 2005 je povinný predložiť živnostenskému úradu osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky najneskôr do 31. októbra 2007.

(3) Ak podnikateľ prevádzkujúci pohrebnú službu, pohrebisko alebo krematórium v ustanovenej lehote nepredloží požadované doklady podľa odseku 2, jeho živnostenské oprávnenie zaniká 31. októbra 2007.

§ 80j

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávali kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie na základe povolenia vydaného do 31. mája 2006, môžu túto činnosť vykonávať na základe tohto povolenia najneskôr do 31. decembra 2006.

§ 80k
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júna 2007

Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré nadobudli živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti bezpečnostného poradcu na vykonávanie školení a skúšok žiadateľov o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu do 31. mája 2007, predložia živnostenskému úradu doklad o odbornej spôsobilosti v lehote 6 mesiacov od účinnosti tohto zákona, inak jej živnostenské oprávnenie zaniká.

Prechodné a zrušovacie ustanovenia účinné od 1. októbra 2007
§ 80l

(1) V podnikateľskej činnosti, ktorá sa stáva od 1. októbra 2007 živnosťou, môžu fyzické osoby a právnické osoby, ktoré oprávnenie na podnikanie získali podľa osobitných predpisov, pokračovať do 30. apríla 2008; po uplynutí tejto lehoty toto oprávnenie zaniká.

(2) Živnostenské oprávnenia získané do 1. októbra 2007 na činnosti, ktoré sú živnosťami, zostávajú zachované.

(3) Zahraničné fyzické osoby, ktoré nadobudli živnostenské oprávnenie pred 1. októbrom 2007 a ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra, sú povinné podať návrh na zápis do obchodného registra do 31. decembra 2007, inak ich živnostenské oprávnenie zanikne.

(4) Skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačných skúšok vymenované krajskými úradmi na návrh Slovenskej živnostenskej komory pred 1. októbrom 2007 zanikajú. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na návrh Slovenskej živnostenskej komory vymenuje nové skúšobné komisie na vykonávanie kvalifikačných skúšok a ich členov.

§ 80m

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 322/2001 Z. z. o inšpekčných knihách.

§ 80n
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008

(1) Ten, kto vykonával podzemné práce banským spôsobom - razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom od 250 do 500 m3 na základe živnostenského oprávnenia vydaného do 31. decembra 2007, je povinný predložiť živnostenskému úradu osvedčenie o odbornej spôsobilosti najneskôr do 1. júla 2008.

(2) Ten, kto nesplní povinnosť podľa odseku 1, je od 1. júla 2008 oprávnený vykonávať podzemné práce banským spôsobom - razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom maximálne 250 m3.

§ 81

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1992.

Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

--------------------------------------------------------------------------------

1)§ 1 a 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon). § 1 ods. 1 a § 3 zákona č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení štátnych finančných monopolov. § 1 ods. 1 dekrétu prezidenta republiky č. 50/1945 Zb. o opatreniach v oblasti filmu.
2)Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch. Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.)
2a)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)§ 25 ods. 1 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. Zákon ČNR č. 240/1991 Zb. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat. Zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení zákona SNR č. 256/1991 Zb.
4)Zákon ČNR č. 128/1990 Zb. o advokácii. Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii.
5a)Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).
6)Zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch.
6a)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.
7)Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
8)Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 63/1989 Zb. o overovateľoch (audítoroch) a ich činnosti.
8a)Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov. Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní. Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
9)§ 11 a § 13 ods. 1 až 4 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.
9a)Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
9b)§ 4, 4a a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
9c)Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9d)Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.
11)§ 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. Zákon č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti v znení zákona ČNR č. 127/1990 Zb. s pôsobnosťou pre Českú republiku. Zákon ČNR č. 33/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) v znení zákona ČNR č. 122/1989 Zb. a zákona ČNR č. 127/1990 Zb.
12)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
12a)§ 2 ods. 8 zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12b)§ 2 ods. 9 zákona č. 510/2002 Z. z.
12c)§ 21 ods. 2 zákona č. 510/2002 Z. z.
12d)§ 31 ods. 1 písm. c) a ods. 5, § 38 ods. 1, § 48 ods. 1 a 3 a § 61 zákona č. 510/2002 Z. z.
12e)§ 2 písm. l) a § 6 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
12f)§ 2 písm. j) a § 6 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
13)Zákon SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve. Zákon ČNR č. 185/1991 Zb. o poisťovníctve.
13a)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)Napríklad zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z. z..
15)Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)§ 2 a § 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
17)§ 5 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
18)Zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe v znení zákona č. 42/1980 Zb. Nariadenie ministra dopravy č. 75/1953 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o námornej plavbe.
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
20)Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
21)§ 62 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva ČR č. 284/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 386/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky. Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ČSR č. 86/1989 Zb. o povoľovaní overovania, výroby, dovozu a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 188/1989 Zb. o povoľovaní výroby, dovozu, overovania a uvádzania do obehu, používaní a kontrole veterinárnych liečiv a prípravkov.
22)§ 34 a 35 nariadenia vlády ČSR č. 192/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády ČR č. 182/1990 Zb. § 34 a 35 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády SR č. 232/1990 Zb.
22a)Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23a)§ 6, 7 a 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
23b)Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
23c)Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.
23d)§ 4 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.
23e)Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).
23f)Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23g)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z.
23ha)Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z.
23i)Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.
23j)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
23k)§ 39 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23l)§ 57 zákona č. 725/2004 Z. z.
23m)§ 11 ods. 3 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.
23n)§ 7 ods. 1 zákona č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
23pb)§ 29 zákona č. 725/2004 Z. z.
23pc)§ 30 zákona č. 725/2004 Z. z.
23pd)§ 31 zákona č. 725/2004 Z. z.
23pe)§ 32 zákona č. 725/2004 Z. z.
23pf)§ 33 zákona č. 725/2004 Z. z.
23pg)§ 74 zákona č. 725/2004 Z. z.
23ph)§ 88 zákona č. 725/2004 Z. z.
23q)Zákon č. 8 /2005 Z. z. o správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov.
23r)Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.
24)Napríklad § 73 ods. 4 a 5 a § 75 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 231/1992 Zb., § 7 ods. 1 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe, § 23 ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 48 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.
24a)§ 3 a 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
24b)§ 36 až 39 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24e)§ 69 a 70 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
24f)Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
25)Zákon č. 498/1990 Zb. o utečencoch.
26)Napríklad zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)§ 5 zákona č. 328/1991 Zb.
28)Zákon ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch. Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
28a)§ 21 Obchodného zákonníka.
28aa)§ 2a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
28ab)Zákon č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28b)§ 3 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.
29)§ 175e ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.
29a)Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
29b)Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení zákona č. 142/2000 Z. z.
31)§ 9 ods. 1 a 2 a § 25 ods. 1 a 7 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
31a)Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31b)Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31c)Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
32)Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, § 20 až 24 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.
33)§ 7 ods. 3 Obchodného zákonníka. § 14 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
34)Zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii.
36)§ 11 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášky č. 204/1984 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. v znení vyhlášky č. 54/2000 Z. z.
36c)Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
36ca)§ 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
36d)§ 31 ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
37a)§ 62 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
37b)§ 10 ods. 4 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
37c)Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37d)§ 20 ods. 1 písm. e) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.
37e)Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
38)Druhá časť a tretia časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
39)Nariadenie vlády ČSFR č. 258/1990 Zb. o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona.
40)§ 118 Trestného zákona.
41a)§ 5 zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
41ab)Napríklad § 10 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41ac)§ 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
41ad)§ 6 ods. 1, § 8 ods. 1, § 23 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
41b)Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii.
41ba)§ 2 písm. k) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
41bb)§ 2 písm. j) zákona č. 477/2002 Z. z.
41c)§ 7 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.
42)Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom hospodárskom priestore.
42a)Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
42b)§ 2 písm. p) zákona č. 293/2007 Z. z.
42c)§ 19 a 20 zákona č. 293/2007 Z. z.
42d)Napríklad § 42 ods. 5 a 6 a § 47 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, § 25 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
43)Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.
44)Zákon č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.
45)Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
46)§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 477/2002 Z. z.
47)§ 352 až 354 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb.
48)§ 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka.

Príloha č. 1
k zákonu č. 455/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

REMESELNÉ ŽIVNOSTI

Por. č. Živnosť Zoznam
SKUPINA 101 - Výroba kovov a kovových výrobkov  
1.
2.
3.
4.
5.
Zámočníctvo
Nástrojárstvo
Kovoobrábanie
Galvanizácia kovov
Smaltovanie
I
I
I
I
I
SKUPINA 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov  
6.
7.
8.
Opravy pracovných strojov
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
Opravy karosérií
I
I
I
SKUPINA 104 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín  
9.
10.
11.
Výroba a opravy protetických výrobkov
Výroba a opravy ortopedickej obuvi
Hodinárstvo
I
I
SKUPINA 106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika  
12. Kamenárstvo I
SKUPINA 108 - Výroba potravín a nápojov  
13.
14.
15.
16.
Mäsiarstvo
Výroba piva a sladu
Výroba mliečnych výrobkov
Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
I
I
I
I
SKUPINA 111 - Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov  
17.
18.
Stolárstvo
Zlatníctvo a klenotníctvo
I
I
SKUPINA 113 - Stavebníctvo  
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Murárstvo
Tesárstvo
Pokrývačstvo
Klampiarstvo
Izolatérstvo
Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
Podlahárstvo
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
I
I
I
I
I
I
I
I
I
28.KachliarstvoI
SKUPINA114 - Ostatné 
29.
30.
31.
32.
Pánske, dámske a detské kaderníctvo
Kozmetické služby
Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
Čistenie a kontrola komínov
I
III
III
III

Príloha č. 2
k zákonu č. 455/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

VIAZANÉ ŽIVNOSTI


Por.
čís.
Živnosť Preukaz spôsobilosti Poznámka Zoznam

SKUPINA 201 - Výroba kovov a kovových výrobkov
1. Zlievanie drahých kovov odborná spôsobilosť podľa § 21 a
22 živnostenského zákona a osvedčenie o splnení ďalších podmienok
odbornej spôsobilosti
§ 52 ods. 1 zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve
a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
I - platí pre odbornú
spôsobilosť podľa § 21 a
22 živnostenského zákona

SKUPINA 202 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
2. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení 1. oprávnenie alebo
2. doklad o odbornej spôsobilosti
§ 15 ods. 1 a 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
3. Montáž, oprava, vykonávanie
revízií a skúšok vyhradených
technických zariadení*)
oprávnenie § 8a ods. 3 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy
 
4. Zrušená od 1. 1. 2008.      

SKUPINA 204 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
5. Opravy a montáž určených meradiel osvedčenie o skúške § 29 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 431/2004 Z. z.
 
6. Overovanie určených
meradielalebo
Úradné meranie
rozhodnutie o autorizácii § 24 zákona č. 142/2000 Z. z.  
7. Očná optika vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom
odbore diplomovaný optometrista
alebo
úplné stredné odborné vzdelanie
na strednej zdravotníckej škole
v študijnom odbore očný optik
a päťročná odborná prax
§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
8. Zubná technika vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný
technik aleboúplné stredné odborné vzdelanie
na strednej zdravotníckej škole
v odbore zubná technika a päťročná odborná prax
§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.  

SKUPINA 213 - Stavebníctvo
9. Vypracovanie dokumentácie a projektu
jednoduchých stavieb,
drobných stavieb a
zmien týchto stavieb
vysokoškolské alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie príslušného technického smeru § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov
 
10. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie preukaz odbornej spôsobilosti § 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona
č. 237/2000 Z. z.
 
11. Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov
 
12. Výkon činnosti vedenia
uskutočňovania stavieb
na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb
a stavieb zariadenia
staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku
15 m, drobných stavieb
a ich zmien
vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického
smeru aleboodborné stredoškolské vzdelanie
stavebného smeru a tri roky praxe
v odbore
§ 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.  
13. Výkon činnosti stavbyvedúceho
alebo
Výkon činnosti stavebného dozoru
alebo
Energetická certifikácia
osvedčenie § 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej
rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov
 
14. Vykonávanie trhacích
prác
1. oprávnenie strelmajstra, vek 21
rokov alebo2. oprávnenie technického vedúceho odstrelu, vek 24 rokov
§ 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988
Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej
banskej správe v znení neskorších predpisov
 
15. Uskutočňovanie krajinnoarchitektonických
sadovníckych diel
1. vysokoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho
alebo lesníckeho smeru alebo2. odborné stredoškolské vzdelanie
záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru
a dva roky praxe v odbore
   
16. Technické osvedčovanie stavebných výrobkov oprávnenie § 4 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov  
17. Vykonávanie činnosti
koordinátora bezpečnosti
1. osvedčenie o vykonaní skúšky
odbornej spôsobilosti na výkon
činnosti stavbyvedúceho alebo
stavebného dozoru alebo2. osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
§ 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 

SKUPINA 214 - Ostatné
18. Prevádzkovanie autoškoly osvedčenie o registrácii autoškoly § 3 ods. 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
19. Inštruktor autoškoly inštruktorský preukaz § 10 zákona č. 93/2005 Z. z.  
20. Vyučovanie v odbore
cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke služby*)
dokončené štúdium príslušných
jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky, alebo preukázanie aspoň desaťročného pobytu v štáte
s úradným jazykom, ktorý sa má
vyučovať, prekladať alebo tlmočiť
*nevzťahuje sa na výkon činnosti tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 93/2006 Z. z.
 
21. Vyučovanie v odbore
umenia
dokončené štúdium na príslušnej
umeleckej škole alebo spôsobilosť
preukázaná desaťročnou praktickou činnosťou v odbore
   
22. Poradenstvo, výchova
a vzdelávanie v oblasti
ochrany práce*)
oprávnenie § 5 ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb.*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej
správy
 
23. Výchova a vzdelávanie
v oblasti ochrany práce
oprávnenie § 27 zákona č. 124/2006 Z. z.  
24. Odborné poradenské
služby pre uchádzačov
a záujemcov o zamestnanie
vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa
§ 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z.  
24a Poskytovanie sociálnych služieb výpis z registra § 65 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
24b Ďalšie vzdelávanie v oblasti sociálnych služieb rozhodnutie o udelení akreditácie vzdelávacieho programu § 87 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.  
25. Prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností
v oblasti telesnej kultúry
potvrdenie o akreditácii § 11 ods. 4 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov
 
26. Výkon špecializovaných
činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti
doklad o odbornej spôsobilosti § 2 ods. 1 a 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach
získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie
špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 300/2000 Z. z.
 
27. Horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a
sprevádzania osôb po
turistických chodníkoch a trasách
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
horského vodcu vydané alebo
uznané Národnou asociáciou horských vodcov alebo zahraničnou
právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodného združenia
asociácií horských vodcov
(UIAGM/IFMGA)
§ 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z.  
28. Vykonávanie odbornej
prípravy na úseku
ochrany pred požiarmi
oprávnenie § 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov
 
29. Preskúšavanie komínov osvedčenie § 3 písm. c) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov
 
30. Technik požiarnej
ochrany
alebo
Špecialista požiarnej
ochrany
osvedčenie § 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.  
31. Geodetické a kartografické činnosti odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu*) *) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.
 
32. Vyhotovovanie lesných
hospodárskych plánov
osvedčenie o odbornej a technickej
spôsobilosti
§ 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch  
33. Činnosť odborného lesného hospodára osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z.  
34. Zber, spracúvanie,
skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín
osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 24 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.  
35. Činnosť vykonávaná
banským spôsobom*) aleboProjektovanie a navrhovanie
objektov, zariadení a prác,
ktoré sú súčasťou banskej
činnosti) a činnosti
vykonávanej banským
spôsobom*) alebo Projektovanie trhacích prác
veľkého rozsahu
osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení
zákona č. 577/2007 Z. z.§ 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na
kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti
pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti
vykonávanej banským spôsobom

*) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb. ) v rozsahu § 2 písm. b) až h) zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z. *) v rozsahu § 3 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.

 
35a. Výroba a spracovanie
výbušnín vrátane
pyrotechnických výrobkov
alebo vykonávanie
výskumu, vývoja alebo
pokusnej výroby výbušnín
vysokoškolské alebo postgraduálne
vzdelanie
s vyučovacím
predmetom výroba
výbušnín v rozsahu
najmenej dvoch
semestrov alebo
štyroch trimestrov
§ 23 ods. 1 písm. d) a § 36b ods. 1 zákona
č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
I
36. Ničenie a zneškodňovanie
výbušnín pri výskume,
vývoji, výrobe a spracovaní
preukaz pyrotechnika skupiny C,
vek 21 rokov
§ 35 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb.  
37. Vykonávanie ohňostrojných prác preukaz odpaľovača ohňostrojov § 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní
odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov
a pyrotechnikov
 
38. Predaj pyrotechnických
predmetov tried II a III a
podtriedy T1
1. oprávnenie- pyrotechnika alebo
- strelmajstra alebo
- odpaľovača ohňostrojovalebo 2. potvrdenie o kvalifikácii predavača
pyrotechnických výrobkov
§ 36d ods. 12 zákona č. 51/1988 Zb. v znení
zákona č. 577/2007 Z. z.
III
39. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie 1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického
smeru a dva roky praxe v odbore alebo2. vyššie odborné vzdelanie v odbore a tri roky praxe v odbore
alebo3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a päť rokov praxe v odbore
  II
40. Prevádzkovanie cestovnej agentúry 1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického
smeru a jeden rok praxe v odbore alebo2. vyššie odborné vzdelanie v odbore a dva roky praxe v odbore
alebo3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a tri roky praxe v odbore
  II
41. Sprievodca cestovného
ruchu
osvedčenie § 8 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 387/1996Z. z. o zamestnanosti v znení
zákonač. 70/1997 Z. z. v znení zákona
č. 567/2001 Z. z.
 
42. Masérske služby 1. absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo2. absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy
alebo3. absolvovanie lekárskej fakulty
alebo4. absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru
   
43. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
s prevádzkovaním pohostinských činností
v týchto zariadeniach
a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch tried
3a4
1. vysokoškolské vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a dva roky praxe v odbore
alebo2. vyššie odborné vzdelanie v odbore a tri roky praxe v odbore
alebo3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a päť rokov praxe v odbore
  III
44. Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami
výtvarného umenia (§ 3
ods. 1 písm. d) desiaty
bod)
1. stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a tri roky
praxe v odbore reštaurovania
alebo2. úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a päť rokov
praxe v odbore reštaurovania
alebo3. vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru
a jeden rok praxe v odbore reštaurovania
  I
45. Činnosť vodohospodára 1. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej
trojročná odborná prax alebo2. úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax,
prípadne3. vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied
alebo prírodných vied a najmenej štvorročná odborná prax
§ 70 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisovOdborná prax je prax vodohospodárskeho smeru,
chemickotechnologického smeru alebo iného príbuzného smeru
 
46. Činnosť bezpečnostného poradcu osvedčenie § 20 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov§ 29a ods. 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov§ 5 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z.
 
47. Vykonávanie školení
a skúšok žiadateľov
o vydanie osvedčenia
o odbornej spôsobilosti
bezpečnostného poradcu
poverenie § 5a ods. 7 zákona č. 338/2000 Z. z.§ 20 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 168/1996 Z. z.
 
48. Činnosť autorizovanej
osoby
rozhodnutie o autorizácii § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov§ 15 zákona č. 90/1998 Z. z.  
49. Verejné obstarávanie preukaz o odbornej spôsobilosti § 126 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 282/2006 Z. z.
 
50. Inseminácia 1. vysokoškolské vzdelanie v odbore veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo2. osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 zákona
č. 194/1998 Z. z. o plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov
 
51. Pedikúra osvedčenie § 8 ods. 1 zákona č. 386/1997 Z. z.  
52. Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom odborná spôsobilosť podľa osobitných predpisov § 40 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov
 
53. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy
nehnuteľností (realitná
činnosť)
1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického,
alebo stavebného, alebo architektonického smeru alebo2. úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a päť rokov
praxe v odbore
   
54. Havarijný technik
alebo
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
osvedčenie § 12 ods. 6 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
55. Vykonávanie odbornej
prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
oprávnenie § 13 zákona č. 261/2002 Z. z.  
56. Bezpečnostnotechnické
služby
1. oprávnenie alebo2. osvedčenie bezpečnostného
technika alebo3. osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
§ 21, 23, 24 zákona č. 124/2006 Z. z.  
57. Bezpečnostný technik osvedčenie bezpečnostného technika § 23 zákona č. 124/2006 Z. z.  
58. Autorizovaný bezpečnostný technik osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika § 24 zákona č. 124/2006 Z. z.  
59. Pracovná zdravotná
služba
oprávnenie § 21 zákona č. 124/2006 Z. z.  
60. Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III.
kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
§ 6 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z.  
61. Správa registratúry úplné stredné vzdelanie a tri roky
praxe v odbore
§ 23 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 
62. Odborné poradenstvo
v oblasti integrovanej
prevencie a kontroly
znečisťovania životného
prostredia
osvedčenie § 7 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
 
63. Činnosť environmentálneho overovateľa osvedčenie o akreditácii § 12 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom
overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
64. Kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačnýchsystémov osvedčenie § 7 ods. 3 zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných
systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
65. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu oprávnenie § 18 ods. 1 zákona č. 491/2005 Z. z.  
66. Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného
prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 9 ods. 4 písm. a) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
 
67. Hodnotenie zdravotných
rizík zo životného prostredia
osvedčenie o odbornej spôsobilosti § 9 ods. 4 písm. b) zákona č. 126/2006 Z. z.  
68. Oprávnené meranie emisií na stacionárnych
zdrojoch a meranie úrovne znečistenia ovzdušia
oprávnenie na vykonávanie oprávneného merania § 25 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších
predpisov
 
69. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie
a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská
činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
autorizácia § 14 zákona č. 261/2002 Z. z.  
70. Posudzovanie vplyvov
na životné prostredie
osvedčenie § 61 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Príloha č. 3
k zákonu č. 455/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
Por.
čís.
ŽivnosťPreukaz spôsobilostiPoznámkaZoznam
SKUPINA 302 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
1.Vývoj a výroba zbraní
alebo streliva
stredné odborné vzdelanie v odbore
puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo desať rokov praxe v odbore
 I
2.Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie
alebo výroba rezu zbraní
stredné odborné vzdelanie v odbore
puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo desať rokov praxe v odbore
  
3.Ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu
streliva
vek 21 rokov a preukaz pyrotechnika skupiny A alebo B, alebo C  
4.Nákup, predaj, prenájom alebo úschova
zbraní a streliva
odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22
živnostenského zákona
 III
5.Preprava zbraní a streliva   
6.Prevádzkovanie strelnice   
SKUPINA 314 - Ostatné
7.Prevádzkovanie pohrebiska
alebo
Prevádzkovanie pohrebnej služby
alebo
Prevádzkovanie krematória
osvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 16 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
III
8.Prevádzkovanie balzamovania a konzervácieosvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 16 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z. z. 
9.Zmenárnedevízová licencia§ 6 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 
10.Cestná motorová doprava (vnútroštátna nepravidelná autobusová
doprava, vnútroštátna
nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
doklad o finančnej spoľahlivosti
§ 3 a 3a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 
11.Zasielateľstvo1. stredoškolské vzdelanie v odbore a dva roky praxe v odbore
alebo2. vysokoškolské vzdelanie v odbore a najmenej jednoročná
prax v odbore
 II
12.Prevádzkovanie závodného hasičského útvaruoprávnenie§ 17 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. 
13.Organizovanie dobrovoľných dražieb1. vysokoškolské vzdelanie a tri
roky praxe alebo2. úplné stredné vzdelanie a osem
rokov praxe
§ 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
 

Príloha č. 4
k zákonu č. 455/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Činnosti, ktoré môžu vykonávať iba osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou

A. Externe (u zákazníka) vykonávané činnosti

Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

Inštalácia a opravy chladiacich zariadení

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení

B. Činnosti vykonávané v prevádzkarni alebo externe (u zákazníka)

Pánske, dámske a detské kaderníctvo

Kozmetické služby

Pedikúra

Sprievodca cestovného ruchu

Masérske služby

Príloha č. 5
k zákonu č. 455/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Zoznam preberaných právnych aktov
Európskych spoločenstiev a Európskej únie

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).

2. Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).


Tento dokument pochádza z verifikovanej databázy EPI.

2007-2017 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém Helios Orange.