Zákon o účtovníctve - 8. časť

Zákon o účtovníctve účinný od 1.1.2010 (zákon 431/2002 Z.z.)


8. časť: ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 38

(1) Za porušenie ustanovení tohto zákona, s výnimkou podľa odseku 2, môže daňový úrad uložiť pokutu do 1 % celkovej sumy majetku
a) zisteného zo súvahy zostavenej za účtovné obdobie, ktoré je kontrolované, v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3 účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva,
b) vykázaného vo výkaze o majetku a záväzkoch zostaveného za účtovné obdobie, ktoré je kontrolované, účtovnej jednotke účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva.

(2) Daňový úrad môže uložiť pokutu za porušenie povinností ustanovených v § 4 ods. 1, § 6, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1, § 17 ods. 3 a 4, § 17a , § 19, § 19a, § 20, § 21, § 22, § 22a, § 24, § 37a, § 37b, § 37c a § 37d do 3 % celkovej sumy majetku

a) zisteného zo súvahy zostavenej za účtovné obdobie, ktoré je kontrolované, v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3 účtovnej jednotke účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva,
b) vykázaného vo výkaze o majetku a záväzkoch zostaveného za účtovné obdobie, ktoré je kontrolované, účtovnej jednotke účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva,
c) z konsolidovanej súvahy zostavenej za účtovné obdobie, ktoré je kontrolované, v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3 účtovnej jednotke, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

(3) Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa nepovažuje účtovanie a vykazovanie, ktoré je v súlade s osobitnými predpismi, 22a) v účtovných jednotkách, ktorým táto povinnosť vyplýva z § 17a.

(4) Na účely podľa odsekov 1 a 2 je daňový úrad oprávnený vykonávať v účtovnej jednotke kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona. Na vykonávanie kontroly sa primerane použijú ustanovenia o daňovej kontrole podľa osobitného predpisu.47a)

(5) Pri určení pokuty podľa odsekov 1, 2 a 6 prihliada daňový úrad hlavne na závažnosť, spôsob a dobu trvania protiprávneho konania, následky porušenia povinností a na okolnosti, pri ktorých k porušeniu povinnosti došlo, a na bezdôvodné obohatenie, ak sa porušením povinnosti získalo.

(6) Ak nie je možné zistiť celkovú sumu majetku alebo úhrn majetku podľa odsekov 1 a 2, určia kontrolné orgány pokutu kvalifikovaným odhadom do 3 319 391, 88 eura. Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak účtovná jednotka nevykazuje žiaden majetok.

(7) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán príslušný na jej uloženie dozvedel o porušení povinnosti; najneskôr možno túto pokutu uložiť do piatich rokov po skončení účtovného obdobia, v ktorom k porušeniu povinnosti došlo.

(8) Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje osobitný predpis.47a)

(9) Proti rozhodnutiu o uložení pokuty sa možno odvolať.48)

§ 38a

Ak daňový úrad zistí porušenie predpisov v oblasti účtovníctva platných do 1. januára 2003, môže uložiť pokutu až do výšky 33 193, 91 eura, ak toto porušenie malo za následok neúplnosť, nepreukázateľnosť alebo nesprávnosť účtovníctva.

§ 39

Lehota na uchovávanie účtovných písomností a záznamov, ktorá sa ku dňu účinnosti tohto zákona neskončila, plynie podľa doterajšieho predpisu.

§ 39a

Zrušený predpisom 561/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2005

§ 39b

(1) Podľa tohto zákona sa konsolidovaná účtovná závierka zostavuje prvýkrát za prvé účtovné obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2005.

(2) Podľa § 17a sa individuálna účtovná závierka zostavuje prvýkrát za prvé účtovné obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2006; do tohto obdobia sa na účtovné jednotky nevzťahuje § 38 ods. 3.

(3) Podľa § 17b ods. 2 zostavuje Národná banka Slovenska účtovnú závierku prvýkrát za prvé účtovné obdobie, v ktorom Slovenská republika zavedie euro ako svoju menu.

(4) Na konania začaté pred 1. januárom 2005 sa vzťahuje doterajší predpis.

§ 39c

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 39d

(1) Vyhlásenie o správe a riadení spoločnosti uvádza účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ako osobitnú časť výročnej správy podľa § 20 ods. 6 až 8 prvýkrát za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2007 a neskôr.

(2) Konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy a konsolidované účtovné závierky účtovných jednotiek verejnej správy sa zostavujú prvýkrát za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2009.

(3) Súhrnná účtovná závierka verejnej správy sa zostavuje prvýkrát za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2010.

(4) Na konania podľa § 38 začaté pred 1. januárom 2008 sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra 2007.

§ 39e

Ustanovenie § 9 ods. 2 v znení účinnom od 1. decembra 2008 sa použije pri zostavovaní účtovnej uzávierky, ktorá sa zostavuje po dni účinnosti tohto zákona.

§ 39f
Prechodné ustanovenia k úpravám
účinným od 1. marca 2009

(1) Fyzická osoba, ktorá bola do 28. februára 2009 účtovnou jednotkou a po 1. marci 2009 sa rozhodla viesť daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu, 4a) uzavrie účtovné knihy k 28. februáru 2009; účtovná závierka sa nezostavuje. Informácie z účtovných kníh prevedie táto fyzická osoba do daňovej evidencie v rozsahu potrebnom na účely vedenia daňovej evidencie podľa osobitného predpisu.4a)

(2) Ustanovenia § 9, 19, 22 a 28 v znení účinnom od 1. marca 2009 sa použijú pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 1. marcu 2009 a neskôr.

§ 39g
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. januára 2010

(1) Na odpisovanie goodwillu alebo záporného goodwillu, ktorý vznikol do 31. decembra 2009, sa použijú ustanovenia zákona v znení účinnom do 31. decembra 2009.

(2) Ustanovenie § 19 v znení účinnom od 1. januára 2010 sa prvýkrát použije na overenie riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky akciovej spoločnosti, ktorá sa zostavuje k 1. januáru 2010 a neskôr.

§ 40

Zrušuje sa zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z., zákona č. 173/1998 Z. z., zákona č. 336/1999 Z. z., zákona č. 387/2001 Z. z., zákona č. 483/2001 Z. z. a zákona č. 247/2002 Z. z.

§ 41

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem § 3 ods. 4 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

--------------------------------------------------------------------------------

1)§ 18 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
2)§ 21 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
3)Napríklad zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
4)Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
4a) § 6 ods. 14 a 15 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.
5)§ 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7a)Napríklad § 69 ods. 6 písm. d) Obchodného zákonníka.
7b) § 69a ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
7c) § 69 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
8)§ 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
9)Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10)§ 61 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
11)Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
12)Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.
14)Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 14 zákona č. 595/2003 Z. z.
15)Napríklad § 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 3 zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)§ 37 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 600/1992 Zb.
17)Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
19)Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)Napríklad § 12 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
21)§ 69b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
22)Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
22a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 243, 11. 9. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008 z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9. 4. 2008).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29. 11. 2008) v platnom znení.
22aa)§ 5 písm. j) zákona č. 594/2003 Z. z.
22aaa)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
22ab)Napríklad § 17 ods.1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z., Obchodný zákonník.
22ac) Medzinárodný účtovný štandard 27 bod 38, Medzinárodné účtovné štandardy 28 a 31, nariadenie (ES) č. 1126/2008 v platnom znení.
22ad) § 63 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22b)Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, príloha č. 18 k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (oznámenie č. 185/2004 Z. z.).
22c) § 2 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
24)Napríklad § 40 zákona č. 483/2001 Z. z., § 34 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z.
24a)§ 18 zákona č. 540/2007 Z. z.
24aa) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
25)Napríklad § 40 zákona č. 483/2001 Z. z., § 35 ods. 4 zákona č. 34/2002 Z. z.
26)§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z.
26a)§ 2 ods. 1 a § 21 ods. 4 zákona č. 540/2007 Z. z.
26aa) Napríklad § 25 zákona č. 147/1997 Z. z., § 34 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
27)Napríklad § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 35 ods. 2 zákona č. 34/2002 Z. z.
27a)§161d ods. 2 Obchodného zákonníka.
28)Napríklad § 35 ods. 2 zákona č. 34/2002 Z. z.
28a)Napríklad zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28aa)§ 8 písm. f ) zákona č. 566/2001 Z. z.
28b)§ 23 zákona č. 540/2007 Z. z.
28c)Napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
28d) § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
29)Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 35 ods. 4 zákona č. 34/2002 Z. z.
29a)Kategória D prílohy vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.
30)Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
31)Zákon č. 483/2001 Z. z. Zákon č. 95/2002 Z. z.
32)Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
33)Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33a) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
34)Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z., zákon č. 566/2001 Z. z.
35)§ 59 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
35a)Zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35aa) § 15 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 503/2009 Z. z.
35b)§ 20 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36)§ 20 zákona č. 595/2003 Z. z.
37)Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 280/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 381/2001 Z. z.
37a)§ 73a až 73j zákona č. 594/2003 Z. z. v znení zákona č. 213/2006 Z. z.
38)Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
39)§ 95 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41)§ 659 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
42)§ 553 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
43)§ 133 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
44)Napríklad zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z., zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45)§ 184 Zákonníka práce.
45a) Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46)Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
47)§ 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z.
47a)Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
47aa) § 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47ab) § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 659/2007 Z. z.
47ac) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.
47ad) § 1 ods. 2 písm. f) zákona č. 659/2007 Z. z.
48)§ 46 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Príloha
k zákonu č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Týmto zákonom sa preberajú tieto právne akty:

1. Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 (3) g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 222, 14. 8. 1978) v znení smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 193, 18.7.1983), smernice Rady 84/569/EHS z 27. novembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 314, 4.12.1984), smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 395, 30.12.1989), smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 317, 16.11.1990), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 317, 16.11.1990), smernice Rady 94/8/ES z 21. marca 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 82, 25. 3. 1994), smernice Rady 1999/60/ES zo 17. júna 1999 (Ú. v. ES L 162, 26. 6. 1999), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. ES L 283, 27. 10. 2001), smernice Rady 2003/38/ES z 13. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. EÚ L 120, 15. 5. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/99/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

2. Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 (3) g) zmluvy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 193, 18. 7. 1983) v znení smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 395, 30. 12. 1989), smernice Rady 90/604/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 317, 16.11.1990), smernice Rady 90/605/EHS z 8. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 317, 16.11.1990), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 283, 27. 10. 2001), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/ zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 7. 7. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/99/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

3. Smernica Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach bánk a iných finančných inštitúcií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv.1; Ú. v. ES L 372, 31.12.1986) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES z 27. septembra 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. ES L 283, 27. 10. 2001), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006).

4. Smernica Rady 91/674/EHS z 19. decembra 1991 o ročných účtovných a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.6/zv.1; Ú. v. ES L 374, 31.12.1991) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/51/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv.1; Ú. v. EÚ L 178, 17. 7. 2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 224, 16. 8. 2006).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/25/ES z 21. apríla 2004 o ponukách na prevzatie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.17/zv. 2; Ú. v. EÚ L 142, 30. 4. 2004) - čl. 10 ods. 1 a 3, čl. 21.

6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006) - čl. 2 ods. 13, čl. 37, čl. 38 ods. 1, čl. 41, čl. 49, čl. 53.

7. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318, 17. 11. 2006) - čl. 1 až 4, čl. 6, čl. 8.


Staršie zákony:

2007-2023 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém HELIOS iNuvio.