Živnostenský zákon - 6. časť, Príloha č. 4 a 5

Zákon o živnostenskom podnikaní
Živnostenský zákon účinný od 1.1.2010 (zákon 455/1991 Zb.)


Zákon o živnostenskom podnikaní, 6. časť, Príloha č. 4 a 5:

Príloha č. 4
k zákonu č. 455/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Činnosti, ktoré môžu vykonávať iba osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou

A. Externe (u zákazníka) vykonávané činnosti

Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

Inštalácia a opravy chladiacich zariadení

Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení

B. Činnosti vykonávané v prevádzkarni alebo externe (u zákazníka)

Pánske, dámske a detské kaderníctvo

Kozmetické služby

Pedikúra

Sprievodca cestovného ruchu

Masérske služby

Príloha č. 5
k zákonu č. 455/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Zoznam preberaných právnych aktov
Európskych spoločenstiev a Európskej únie

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).

2. Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osôb (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).


Staršie zákony:

2007-2023 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém HELIOS iNuvio.