Živnostenský zákon - 6. časť, Príloha č. 3

Zákon o živnostenskom podnikaní
Živnostenský zákon účinný od 1.1.2010 (zákon 455/1991 Zb.)


Zákon o živnostenskom podnikaní, 6. časť, Príloha č. 3:
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI

Príloha č. 3
k zákonu č. 455/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI

Por.
čís.
ŽivnosťPreukaz spôsobilostiPoznámkaZoznam
SKUPINA 302 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
1.Vývoj a výroba zbraní
alebo streliva
stredné odborné vzdelanie v odbore
puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo desať rokov praxe v odbore
 I
2.Opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie
alebo výroba rezu zbraní
stredné odborné vzdelanie v odbore
puškárstvo a dva roky praxe v odbore alebo desať rokov praxe v odbore
  
3.Ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu
streliva
vek 21 rokov a preukaz pyrotechnika skupiny A alebo B, alebo C  
4.Nákup, predaj, prenájom alebo úschova
zbraní a streliva
odborná spôsobilosť podľa § 21 a 22
živnostenského zákona
 III
5.Preprava zbraní a streliva   
6.Prevádzkovanie strelnice   
SKUPINA 314 - Ostatné
7.Prevádzkovanie pohrebiska
alebo
Prevádzkovanie pohrebnej služby
alebo
Prevádzkovanie krematória
osvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 16 ods. 15 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
III
8.Prevádzkovanie balzamovania a konzervácieosvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 16 ods. 10 zákona č. 355/2007 Z. z. 
9.Zmenárnedevízová licencia§ 6 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 
10.Cestná motorová doprava (vnútroštátna nepravidelná autobusová
doprava, vnútroštátna
nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
doklad o finančnej spoľahlivosti
§ 3 a 3a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 
11.Zasielateľstvo1. stredoškolské vzdelanie v odbore a dva roky praxe v odbore
alebo2. vysokoškolské vzdelanie v odbore a najmenej jednoročná
prax v odbore
 II
12.Prevádzkovanie závodného hasičského útvaruoprávnenie§ 17 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. 
13.Organizovanie dobrovoľných dražieb1. vysokoškolské vzdelanie a tri
roky praxe alebo2. úplné stredné vzdelanie a osem
rokov praxe
§ 6 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
 

Staršie zákony:

2007-2023 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém HELIOS iNuvio.