Živnostenský zákon - 6. časť, Príloha č. 2

Zákon o živnostenskom podnikaní
Živnostenský zákon účinný od 1.1.2010 (zákon 455/1991 Zb.)


Zákon o živnostenskom podnikaní, 6. časť, Príloha č. 2:
VIAZANÉ ŽIVNOSTI

Príloha č. 2
k zákonu č. 455/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

VIAZANÉ ŽIVNOSTI

Por.
čís.
ŽivnosťPreukaz spôsobilostiPoznámkaZoznam
SKUPINA 201 - Výroba kovov a kovových výrobkov
1.Zlievanie drahých kovovodborná spôsobilosť podľa § 21 a
22 živnostenského zákona a osvedčenie o splnení ďalších podmienok
odbornej spôsobilosti
§ 52 ods. 1 zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve
a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
I - platí pre odbornú
spôsobilosť podľa § 21 a
22 živnostenského zákona
SKUPINA 202 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia
2.Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení1. oprávnenie alebo
2. doklad o odbornej spôsobilosti
§ 15 ods. 1 a 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
3.Montáž, oprava, vykonávanie
revízií a skúšok vyhradených
technických zariadeníx)
oprávnenie§ 8a ods. 3 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
x) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy
 
4.Zrušená od 1. 1. 2008.   
SKUPINA 204 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín
5.Opravy a montáž určených meradielosvedčenie o skúške§ 29 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 431/2004 Z. z.
 
6.Overovanie určených
meradielalebo
Úradné meranie
rozhodnutie o autorizácii§ 24 zákona č. 142/2000 Z. z. 
7.Očná optikavyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom
odbore diplomovaný optometrista
alebo
úplné stredné odborné vzdelanie
na strednej zdravotníckej škole
v študijnom odbore očný optik
a päťročná odborná prax
§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
8.Zubná technikavyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný
technik aleboúplné stredné odborné vzdelanie
na strednej zdravotníckej škole
v odbore zubná technika a päťročná odborná prax
§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. 
SKUPINA 213 - Stavebníctvo
9.Vypracovanie dokumentácie a projektu
jednoduchých stavieb,
drobných stavieb a
zmien týchto stavieb
vysokoškolské alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie príslušného technického smeru§ 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov
 
10.Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentáciepreukaz odbornej spôsobilosti§ 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona
č. 237/2000 Z. z.
 
11.Vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajinypotvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb§ 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov
 
12.Výkon činnosti vedenia
uskutočňovania stavieb
na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb
a stavieb zariadenia
staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku
15 m, drobných stavieb
a ich zmien
vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického
smeru aleboodborné stredoškolské vzdelanie
stavebného smeru a tri roky praxe
v odbore
§ 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
13.Výkon činnosti stavbyvedúceho
alebo
Výkon činnosti stavebného dozoru
alebo
Energetická certifikácia
osvedčenie§ 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej
rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov
 
14.Vykonávanie trhacích
prác
1. oprávnenie strelmajstra, vek 21
rokov alebo2. oprávnenie technického vedúceho odstrelu, vek 24 rokov
§ 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988
Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej
banskej správe v znení neskorších predpisov
 
15.Uskutočňovanie krajinnoarchitektonických
sadovníckych diel
1. vysokoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho
alebo lesníckeho smeru alebo2. odborné stredoškolské vzdelanie
záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru
a dva roky praxe v odbore
  
16.Technické svedčovanie stavebných výrobkovoprávnenie§ 4 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov 
17.Vykonávanie činnosti
koordinátora bezpečnosti
1. osvedčenie o vykonaní skúšky
odbornej spôsobilosti na výkon
činnosti stavbyvedúceho alebo
stavebného dozoru alebo2. osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
§ 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 
SKUPINA 214 - Ostatné
18.Prevádzkovanie autoškolyosvedčenie o registrácii autoškoly§ 3 ods. 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
19.Inštruktor autoškolyinštruktorský preukaz§ 10 zákona č. 93/2005 Z. z. 
20.Vyučovanie v odbore
cudzích jazykov, prekladateľské a tlmočnícke službyx)
dokončené štúdium príslušných
jazykov na vysokej škole alebo vysvedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky, alebo preukázanie aspoň desaťročného pobytu v štáte
s úradným jazykom, ktorý sa má
vyučovať, prekladať alebo tlmočiť
*nevzťahuje sa na výkon činnosti tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 93/2006 Z. z.
 
21.Vyučovanie v odbore
umenia
dokončené štúdium na príslušnej
umeleckej škole alebo spôsobilosť
preukázaná desaťročnou praktickou činnosťou v odbore
  
22.Poradenstvo, výchova
a vzdelávanie v oblasti
ochrany prácex)
oprávnenie§ 5 ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb.x) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej
správy
 
23.Výchova a vzdelávanie
v oblasti ochrany práce
oprávnenie§ 27 zákona č. 124/2006 Z. z. 
24.Odborné poradenské
služby pre uchádzačov
a záujemcov o zamestnanie
vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa
§ 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. 
24aPoskytovanie sociálnych služiebvýpis z registra§ 65 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
24bĎalšie vzdelávanie v oblasti sociálnych služiebrozhodnutie o udelení akreditácie vzdelávacieho programu§ 87 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.  
25.Prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu vykonávania špecializovaných činností
v oblasti telesnej kultúry
potvrdenie o akreditácii§ 11 ods. 4 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov
 
26.Výkon špecializovaných
činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti
doklad o odbornej spôsobilosti§ 2 ods. 1 a 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach
získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie
špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 300/2000 Z. z.
 
27.Horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a
sprevádzania osôb po
turistických chodníkoch a trasách
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
horského vodcu vydané alebo
uznané Národnou asociáciou horských vodcov alebo zahraničnou
právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodného združenia
asociácií horských vodcov
(UIAGM/IFMGA)
§ 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z. 
28.Vykonávanie odbornej
prípravy na úseku
ochrany pred požiarmi
oprávnenie§ 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov
 
29.Preskúšavanie komínovosvedčenie§ 3 písm. c) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov
 
30.Technik požiarnej
ochrany
alebo
Špecialista požiarnej
ochrany
osvedčenie§ 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. 
31.Geodetické a kartografické činnostiodborná spôsobilosť podľa osobitného predpisux)x) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.
 
32.Vyhotovovanie lesných
hospodárskych plánov
osvedčenie o odbornej a technickej
spôsobilosti
§ 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch 
33.Činnosť odborného lesného hospodáraosvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. 
34.Zber, spracúvanie,
skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín
osvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 24 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z. 
35.Činnosť vykonávaná
banským spôsobomx) aleboProjektovanie a navrhovanie
objektov, zariadení a prác,
ktoré sú súčasťou banskej
činnostixx) a činnosti
vykonávanej banským
spôsobomxxx) alebo Projektovanie trhacích prác
veľkého rozsahu
osvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení
zákona č. 577/2007 Z. z.§ 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na
kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti
pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti
vykonávanej banským spôsobom

x) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb. xx) v rozsahu § 2 písm. b) až h) zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z. xxx) v rozsahu § 3 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.

 
35a.Výroba a spracovanie
výbušnín vrátane
pyrotechnických výrobkov
alebo vykonávanie
výskumu, vývoja alebo
pokusnej výroby výbušnín
vysokoškolské alebo postgraduálne
vzdelanie
s vyučovacím
predmetom výroba
výbušnín v rozsahu
najmenej dvoch
semestrov alebo
štyroch trimestrov
§ 23 ods. 1 písm. d) a § 36b ods. 1 zákona
č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
I
36.Ničenie a zneškodňovanie
výbušnín pri výskume,
vývoji, výrobe a spracovaní
preukaz pyrotechnika skupiny C,
vek 21 rokov
§ 35 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. 
37.Vykonávanie ohňostrojných prácpreukaz odpaľovača ohňostrojov§ 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní
odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov
a pyrotechnikov
 
38.Predaj pyrotechnických
predmetov tried II a III a
podtriedy T1
1. oprávnenie- pyrotechnika alebo
- strelmajstra alebo
- odpaľovača ohňostrojovalebo 2. potvrdenie o kvalifikácii predavača
pyrotechnických výrobkov
§ 36d ods. 12 zákona č. 51/1988 Zb. v znení
zákona č. 577/2007 Z. z.
III
39.Prevádzkovanie cestovnej kancelárie1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického
smeru a dva roky praxe v odbore alebo2. vyššie odborné vzdelanie v odbore a tri roky praxe v odbore
alebo3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a päť rokov praxe v odbore
 II
40.Prevádzkovanie cestovnej agentúry1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického
smeru a jeden rok praxe v odbore alebo2. vyššie odborné vzdelanie v odbore a dva roky praxe v odbore
alebo3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a tri roky praxe v odbore
 II
41.Sprievodca cestovného
ruchu
osvedčenie§ 8 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 387/1996Z. z. o zamestnanosti v znení
zákonač. 70/1997 Z. z. v znení zákona
č. 567/2001 Z. z.
 
42.Masérske služby1. absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo2. absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy
alebo3. absolvovanie lekárskej fakulty
alebo4. absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru
  
43.Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach
s prevádzkovaním pohostinských činností
v týchto zariadeniach
a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch tried
3a4
1. vysokoškolské vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a dva roky praxe v odbore
alebo2. vyššie odborné vzdelanie v odbore a tri roky praxe v odbore
alebo3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a päť rokov praxe v odbore
 III
44.Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami
výtvarného umenia (§ 3
ods. 1 písm. d) desiaty
bod)
1. stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a tri roky
praxe v odbore reštaurovania
alebo2. úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a päť rokov
praxe v odbore reštaurovania
alebo3. vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru
a jeden rok praxe v odbore reštaurovania
 I
45.Činnosť vodohospodára1. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej
trojročná odborná prax alebo2. úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax,
prípadne3. vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied
alebo prírodných vied a najmenej štvorročná odborná prax
§ 70 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisovOdborná prax je prax vodohospodárskeho smeru,
chemickotechnologického smeru alebo iného príbuzného smeru
 
46.Činnosť bezpečnostného poradcuosvedčenie§ 20 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov§ 29a ods. 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov§ 5 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z.
 
47.Vykonávanie školení
a skúšok žiadateľov
o vydanie osvedčenia
o odbornej spôsobilosti
bezpečnostného poradcu
poverenie§ 5a ods. 7 zákona č. 338/2000 Z. z.§ 20 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 168/1996 Z. z.
 
48.Činnosť autorizovanej
osoby
rozhodnutie o autorizácii§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov§ 15 zákona č. 90/1998 Z. z. 
49.Verejné obstarávaniepreukaz o odbornej spôsobilosti§ 126 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 282/2006 Z. z.
 
50.Inseminácia1. vysokoškolské vzdelanie v odbore veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo2. osvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 zákona
č. 194/1998 Z. z. o plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov
 
51.Pedikúraosvedčenie§ 8 ods. 1 zákona č. 386/1997 Z. z. 
52.Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadomodborná spôsobilosť podľa osobitných predpisov§ 40 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov
 
53.Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy
nehnuteľností (realitná
činnosť)
1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického,
alebo stavebného, alebo architektonického smeru alebo2. úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a päť rokov
praxe v odbore
  
54.Havarijný technik
alebo
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
osvedčenie§ 12 ods. 6 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
55.Vykonávanie odbornej
prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
oprávnenie§ 13 zákona č. 261/2002 Z. z. 
56.Bezpečnostnotechnické
služby
1. oprávnenie alebo2. osvedčenie bezpečnostného
technika alebo3. osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
§ 21, 23, 24 zákona č. 124/2006 Z. z. 
57.Bezpečnostný technikosvedčenie bezpečnostného technika§ 23 zákona č. 124/2006 Z. z. 
58.Autorizovaný bezpečnostný technikosvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika§ 24 zákona č. 124/2006 Z. z. 
59.Pracovná zdravotná
služba
oprávnenie§ 21 zákona č. 124/2006 Z. z. 
60.Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III.
kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
§ 6 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z. 
61.Správa registratúryúplné stredné vzdelanie a tri roky
praxe v odbore
§ 23 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 
62.Odborné poradenstvo
v oblasti integrovanej
prevencie a kontroly
znečisťovania životného
prostredia
osvedčenie§ 7 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
 
63.Činnosť environmentálneho overovateľaosvedčenie o akreditácii§ 12 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom
overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
64.Kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémovosvedčenie§ 7 ods. 3 zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných
systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
65.Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a audituoprávnenie§ 18 ods. 1 zákona č. 491/2005 Z. z. 
66.Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného
prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
osvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 9 ods. 4 písm. a) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
 
67.Hodnotenie zdravotných
rizík zo životného prostredia
osvedčenie o odbornej spôsobilosti§ 9 ods. 4 písm. b) zákona č. 126/2006 Z. z. 
68.Oprávnené meranie emisií na stacionárnych
zdrojoch a meranie úrovne znečistenia ovzdušia
oprávnenie na vykonávanie oprávneného merania§ 25 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších
predpisov
 
69.Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie
a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská
činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
autorizácia§ 14 zákona č. 261/2002 Z. z. 
70.Posudzovanie vplyvov
na životné prostredie
osvedčenie§ 61 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

Staršie zákony:

2007-2023 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém HELIOS iNuvio.