Užitočné odkazy

Web stránky a portály štátnych inštitúcií


Ústredný portál verejnej správy - Zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Cieľom portálu je zintegrovať informácie a služby informačných serverov jednotlivých rezortov a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi.
Portál daňovej správy SR - Prináša aktuálne informácie potrebné k orientácii v oblasti daní. Súčasťou portálu je aj elektronická podateľňa spoločná pre všetky daňové úrady.
Ministerstvo financií SR - Ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť financií, daní, colníctva, cien, finančnej kontroly a vnútorného auditu.
Národná banka Slovenska - Nezávislá inštitúcia, ktorej základnou funkciou je udržiavanie cenovej stability.
JASPI-WEB - Jednotný automatizovaný systém právnych informácií JASPI je vytvorený a spravovaný Ministerstvom spravodlivosti. Pomôže pri hľadaní aktuálnych právnych predpisov, judikatúry, súdnych rozhodnutí a ďalších informácií.
OR SR - Obchodný register Slovenskej republiky na internete.
ZR SR - Živnostenský register Slovenskej republiky na internete.

Rady, užitočné informácie

Porada.sk - Diskusia odborníkov v oblasti účtovníctva, práva a podnikania. Účtovnícke fórum.
Finančník.sk - On-line finančno - ekonomické výpočty, analýzy, komentáre, ekonomický slovník, aktuálne ekonomické dianie na Slovensku a vo svete.
eNoviny.sk - Pravidlené informácie z oblastí práva, manažmentu, legislatívy, účtovníctva, medzinárodné účtovné štandardy, dane a ďalšie informácie.
Elektronická zbierka zákonov - Informácie zo Zbierky zákonov a vestníkov ministerstiev Slovenskej republiky

Poisťovne

Sociálna poisťovňa
Všeobecná zdravotná poisťovňa
DÔVERA zdravotná poisťovňa
Union zdravotná poisťovňa

2007-2023 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém HELIOS iNuvio.