Zákonník práce - prehľad zákona

Zákonník práce účinný od 1.9.2007 (zákon 311/2001 Z.z.)

Pozor: Prezeráte staršiu podobu zákona Zákonník práce. Prejdite na Zákonník práce účinný od 1.1.2009.

Prehľad zákona Zákonník práce

Základné zásady Čl. 1 - 10

Prvá časť: Všeobecné ustanovenia

Pôsobnosť Zákonníka práce § 1 - 6
Zamestnávateľ § 7 - 10
Zamestnanec § 11 - 12
Zákaz diskriminácie § 13
Riešenie sporov § 14
Právne úkony § 15 - 16
Neplatnosť právneho úkonu § 17
Zmluva § 18 - 19
Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov § 20
Platobná neschopnosť zamestnávateľa a uspokojovanie nárokov zamestnancov z pracovného pomeru pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa § 21 - 22
Informačná povinnosť § 23 - 25
Vylúčenie nároku § 26
Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov § 27 - 31
Dohoda o sporných nárokoch § 32 - 34
Smrť zamestnanca § 35
Lehoty a doby § 36
Počítanie času § 37
Doručovanie § 38
Výklad niektorých pojmov § 39 - 40

Druhá časť: Pracovný pomer

Predzmluvné vzťahy § 41
Pracovná zmluva § 42 - 44
Skúšobná lehota § 45
Vznik pracovného pomeru § 46
Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru § 47
Pracovný pomer na určitú dobu § 48
Pracovný pomer na kratší pracovný čas § 49 - 50
Vedľajšia činnosť § 51
Domácky zamestnanec § 52
Uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom učilišťa § 53
Dohoda o zmene pracovných podmienok § 54
Preradenie na inú prácu § 55 - 56
Pracovná cesta § 57
Dočasné pridelenie § 58
Skončenie pracovného pomeru § 59
Dohoda o skončení pracovného pomeru § 60
Výpoveď § 61
Výpovedná doba § 62
Výpoveď daná zamestnávateľom § 63
Zákaz výpovede § 64 - 66
Výpoveď daná zamestnancom § 67
Okamžité skončenie pracovného pomeru § 68 - 70
Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu § 71
Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej lehote § 72
Hromadné prepúšťanie § 73
Účasť príslušného odborového orgánu pri skončení pracovného pomeru § 74
Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní § 75
Odstupné a odchodné § 76
Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru § 77 - 80
Základné povinnosti zamestnanca § 81
Základné povinnosti vedúcich zamestnancov § 82
Výkon inej zárobkovej činnosti § 83
Pracovný poriadok § 84

Tretia časť: Pracovný čas a čas odpočinku

Pracovný čas § 85
Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času § 86
Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času § 87
Pružný pracovný čas § 88 - 89
Začiatok a koniec pracovného času § 90
Prestávky v práci § 91
Nepretržitý denný odpočinok § 92
Nepretržitý odpočinok v týždni § 93
Dni pracovného pokoja § 94 - 95
Pracovná pohotovosť § 96
Práca nadčas § 97
Nočná práca § 98
Evidencia § 99
Dovolenka § 100
Dovolenka za kalendárny rok § 101 -104
Dovolenka za odpracované dni § 105
Dodatková dovolenka § 106 - 107
Ďalšia dovolenka § 108
Krátenie dovolenky § 109
Spoločné ustanovenia o dovolenke § 110 - 117

Štvrtá časť: Mzda, priemerný zárobok, náhrada mzdy a náhrada výdavkov

Mzda § 118 - 119
Minimálne mzdové nároky § 120
Mzda za prácu nadčas § 121
Mzda a náhrada mzdy za sviatok § 122
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu § 123
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí § 124
Mzda pri výkone inej práce § 125
Mzda pri chybnej práci § 126
Naturálna mzda § 127
Mzda v cudzej mene § 128
Splatnosť mzdy § 129
Výplata mzdy § 130
Zrážky zo mzdy a poradie zrážok § 131 - 132
Normovanie práce § 133
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 - 135

Piata časť: Prekážky v práci

Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu § 136
Iné úkony vo všeobecnom záujme § 137
Náhrada mzdy pri výkone verejnej funkcie, výkone občianskej povinnosti a inom úkone vo všeobecnom záujme § 138
Náhrada mzdy pri výkone služby v ozbrojených silách a civilnej služby § 139
Štúdium popri zamestnaní a ďalšie vzdelávanie § 140
Dôležité osobné prekážky v práci § 141
Prekážky na strane zamestnávateľa § 142
Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase § 143
Spoločné ustanovenie o prekážkach v práci § 144
Náhrady výdavkov poskytované zamestnancom v súvislosti s výkonom práce § 145

Šiesta časť: Ochrana práce

Ochrana práce § 146
Povinnosti zamestnávateľa § 147
Práva a povinnosti zamestnancov § 148
Kontrola odborovým orgánom § 149
Inšpekcia práce § 150

Siedma časť: Podniková sociálna politika

Pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov § 151
Stravovanie zamestnancov § 152
Vzdelávanie zamestnancov § 153 - 155
Zabezpečenie zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti, v starobe a zamestnávanie po návrate do práce § 156 - 157
Zamestnanec so zmenenou pracovnou schopnosťou § 158 - 159
Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti § 160 - 162
Skončenie pracovného pomeru § 163
Úprava pracovného času § 164 - 165
Materská dovolenka a rodičovská dovolenka § 166 - 169
Prestávky na dojčenie § 170
Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov § 171 - 173
Zákaz práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti § 174
Práce zakázané mladistvým zamestnancom § 175
Lekárske vyšetrenie § 176

Ôsma časť: Náhrada škody

Predchádzanie škodám § 177 - 178
Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu § 179 - 181
Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať § 182 - 184
Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov § 185
Rozsah a spôsob náhrady škody § 186 - 191
Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu § 192
Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach § 193
Zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní škody § 194
Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania § 195 - 209
Poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu § 210
Náhrada za stratu na zárobku v niektorých osobitných prípadoch § 211 - 212
Zárobok po pracovnom úraze § 213
Zodpovednosť za škodu v niektorých osobitných prípadoch § 214 - 216
Spoločné ustanovenia o zodpovednosti zamestnávateľa § 217 - 219
Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním § 220 - 221
Bezdôvodné obohatenie § 222

Deviata časť: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru § 223 - 225
Dohoda o vykonaní práce § 226
Dohoda o brigádnickej práci študentov § 227 - 228

Desiata časť: Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy § 229
Odborová organizácia § 230 - 232
Prerokovanie § 233
Právo na informácie § 234
Kontrolná činnosť § 235
Zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník § 236
Voľba členov zamestnaneckej rady, voľba zamestnaneckého dôverníka a volebné obdobie § 237 - 239
Podmienky činnosti príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady, zamestnaneckého dôverníka a zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ich ochrana § 240
Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie § 241 - 242
Podmienky zriadenia európskej zamestnaneckej rady alebo dohodnutého postupu na nadnárodné informácie a na prerokovanie § 243
Osobitný vyjednávací orgán § 244
Dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady alebo o postupe informovania a prerokovania § 245
Európska zamestnanecká rada zriadená na základe zákona § 246 - 248
Informovanie zástupcov zamestnancov zamestnávateľa na území Slovenskej republiky § 249
Ochrana členov osobitného vyjednávacieho orgánu, členov európskej zamestnaneckej rady a zástupcov zamestnancov zabezpečujúcich iný postup § 250

Jedenásta časť: Prechodné a záverečné ustanovenia

Prechodné ustanovenia § 251 - 254
Zrušovacie ustanovenie § 255
Účinnosť § 256

Príloha - Charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest

ZÁKLADNÉ ZÁSADY

Čl. 1

Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti nezamestnanosti. Tieto práva im patria bez akýchkoľvek obmedzení a priamej diskriminácie alebo nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia s výnimkou prípadu, ak to ustanovuje zákon alebo ak je na výkon prác vecný dôvod, ktorý spočíva v predpokladoch alebo požiadavkách a v povahe práce, ktorú má zamestnanec vykonávať.

Čl. 2

Pracovnoprávne vzťahy podľa tohto zákona môžu vznikať len so súhlasom fyzickej osoby a zamestnávateľa. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.

Čl. 3

Zamestnanci majú právo na mzdu za vykonanú prácu, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci. Zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom mzdu a utvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí, rozvoj tvorivej iniciatívy a prehlbovanie kvalifikácie.

Čl. 4

Zamestnanci alebo zástupcovia zamestnancov majú právo na poskytovanie informácií o hospodárskej a finančnej situácii zamestnávateľa a o predpokladanom vývoji jeho činnosti, a to zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase. Zamestnanci sa môžu vyjadrovať a predkladať svoje návrhy k pripravovaným rozhodnutiam zamestnávateľa, ktoré môžu ovplyvniť ich postavenie v pracovnoprávnych vzťahoch.

Čl. 5

Zamestnanci a zamestnávatelia sú povinní riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.

Čl. 6

Ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovanie a pracovný postup, odborné vzdelávanie a o pracovné podmienky. Ženám sa zabezpečujú pracovné podmienky umožňujúce im účasť na práci s ohľadom na ich fyziologické predpoklady a s ohľadom na ich spoločenskú funkciu v materstve a ženám a mužom s ohľadom na ich rodinné povinnosti pri výchove detí a starostlivosti o ne.

Čl. 7

Mladiství majú právo na prípravu na povolanie a zabezpečenie pracovných podmienok umožňujúcich rozvoj ich telesných a duševných schopností.

Čl. 8

Zamestnávatelia sú povinní robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci a zodpovedajú podľa tohto zákona za škody spôsobené zamestnancom pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Zamestnanci majú právo na hmotné zabezpečenie pri neschopnosti na prácu, v starobe a v súvislosti s tehotenstvom a rodičovstvom na základe predpisov o sociálnom zabezpečení. Zamestnancom so zmenenou pracovnou schopnosťou zamestnávateľ zabezpečuje pracovné podmienky umožňujúce im uplatniť a rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav. Pracovnoprávne vzťahy sú v čase neschopnosti zamestnancov na prácu z dôvodov choroby, úrazu, tehotenstva alebo materstva a rodičovstva vo zvýšenej miere chránené zákonom.

Čl. 9

Zamestnanci a zamestnávatelia, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, môžu svoje práva uplatniť na súde. Zamestnávatelia nesmú znevýhodňovať a poškodzovať zamestnancov preto, že zamestnanci uplatňujú svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.

Čl. 10

Zamestnanci a zamestnávatelia majú právo na kolektívne vyjednávanie; v prípade rozporu ich záujmov zamestnanci majú právo na štrajk a zamestnávatelia majú právo na výluku. Odborové orgány sa zúčastňujú na pracovnoprávnych vzťahoch vrátane kolektívneho vyjednávania. Zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník sa zúčastňujú na pracovnoprávnych vzťahoch za podmienok ustanovených zákonom. Zamestnávateľ je povinný umožniť odborovému orgánu, zamestnaneckej rade alebo zamestnaneckému dôverníkovi pôsobiť na pracoviskách.

Čl. 11

Zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával. Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho sleduje bez toho, aby bol na to upozornený, alebo kontroluje listové zásielky adresované zamestnancovi ako súkromnej osobe. Ak je u zamestnávateľa zavedený kontrolný mechanizmus, je zamestnávateľ povinný informovať zamestnanca o rozsahu kontroly a spôsoboch jej uskutočňovania.


Novšie zákony: Zákonník práce (účinnosť 1.1.2009)

2007-2023 © DUMA Consult: Externý výpočet miezd | Mapa stránok | Odporúčame ERP systém HELIOS iNuvio.